ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยด้านการทำงานกับสารเคมี”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (SHECU) จัดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Chemtrack & Wastetrack ระบบการจัดการสารเคมีที่เป็นของเสียอันตราย และ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  • โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Chemtrack & Wastetrack ระบบการจัดการสารเคมีที่เป็นของเสียอันตราย ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 5 อาคารมหาวชิรุณหิศ จุฬาฯ สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ : http://chemsafe.chula.ac.th/?p=876
  • โครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561  เวลา 16.30-17.30 น.ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLuCiJbvV289DUzM3GYNZeKS8PfDiJB18RaVFKleXE_d4wcQ/viewform  

ผู้ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (SHECU)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 0-2218-5222 หรือ https://www.shecu.chula.ac.th/home/

 

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย