ข่าว

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยาระดับนานาชาติ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยาระดับนานาชาติ

ทีมนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยา ในงาน Asia Geoscience Student Conference & Exhibition (AGSCE)  ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการสำหรับนิสิตนักศึกษาทางด้านธรณีศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 ณ Universiti Teknologi Petronas รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย

         

การแข่งขันตอบปัญหาด้านธรณีวิทยา (Geoquiz Competition)  ครอบคลุมความรู้ด้านธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี แร่วิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง ตะกอนวิทยา ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และความรู้ทั่วไป มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 28 ทีมๆละ 3 คน แบ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รอบ โดยนิสิตทีม A ประกอบด้วย นายธรรมปพน สรรพอุดม นายผดุงผล จิโนการ และ นางสาวศรีอมรา มีพริ้ง นิสิตชั้นปี 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (champion prize)

         

และนิสิตทีม B ประกอบด้วย นายพิชญ โหตรภวานนท์ และนายพงษ์ภัทร์ ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง นิสิตชั้นปี 4 และนายอนุภัทร วิจิตรบรรจงดี นิสิตชั้นปี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (2nd runner up prize)

          การแข่งขันจัดแสดงหินโผล่ (Outcrop Exhibition Competition) มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม แต่ละทีมจะต้องเตรียมแบบจำลองหินโผล่บริเวณพื้นที่ศึกษาใดก็ได้มาจัดแสดง พร้อมทั้งข้อมูลงานวิจัย ตัวอย่างหิน ผลการวิเคราะห์จากห้องทดลอง และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหินโผล่ โดยหินโผล่ ที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ นำมาจัดแสดงคือ เขาใหญ่ ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี การแข่งขันครั้งนี้ ตัวแทนนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ ประกอบด้วย นายพิชญ โหตรภวานนท์ นิสิตชั้นปี 4 นายวศิน มีสวย นางสาวกรรณิกา หวังฤทธิไกรกุล นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ไพบูลย์ และนายธรรมปพน สรรพอุดม นิสิตชั้นปี 3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (2nd runner up prize)

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X