ข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เสด็จฯ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
เมื่อปี 2520 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับสมาคม ฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เมื่อปี 2551 สมาคมฯ ได้จัดงานกิจกรรมประจำปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 39 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนภาษาฝรั่งเศส
ได้แสดงความสามารถและทักษะภาษาฝรั่งเศส เพิ่มพูนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 109 สถาบัน
งานกิจกรรมประจำปีของสมาคมฯ ในปีนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัน 10 ประเภท คือ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การแข่งขันเขียนบรรยายภาพ การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันแสดงละครสั้น การแข่งขันเล่าเรื่อง การแข่งขันร้องเพลง การแข่งขันเขียนตามคำบอก การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้

ในโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการภาษาฝรั่งเศสที่สถาบันการศึกษาทั้งมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจัดเข้าประกวด เพื่อแสดงศักยภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X