ข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อครูดนตรีไทย และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูดนตรีที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งเป็นโอกาสที่นิสิตที่เป็นนักดนตรี นักร้อง และสมาชิกชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ ทั้งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันได้พบปะและร่วมกิจกรรมดนตรีไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรีไทย และทรงคล้องพวงมาลัยที่ตะโพน จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาครู ผู้แทนนิสิตทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเบิก อ.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ครูผู้ทำพิธีไหว้ครู หลังจากจบพิธีไหว้ครู สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยร่วมกับนิสิตชมรมดนตรีไทย โดยทรงซอด้วงในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ เพลงอาหนู เถา และทรงขับร้องร่วมกับวงศิษย์เก่าชมรมดนตรีไทย ในเพลงไทยดำเนินดอย
จากนั้น รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย นำคณะกรรมการชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ในโอกาสนี้ น.ส.จิรัชญา เดชเลิศประยูร ประธานชมรมดนตรีไทย ปีการศึกษา 2561 กราบบังคมทูลรายงานกิจการของชมรมดนตรีไทยในรอบปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานของที่ระลึกแก่ อ.ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ครูผู้ทำพิธีไหว้ครู อ.อุษา แสงไพโรจน์ อ.สมพงษ์ ภู่สร และ อ.ศักรินทร์ สู่บุญ ครูผู้สอน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดทะเบียนและสมุดเยี่ยม และพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้มาร่วมในพิธี ในการนี้ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนิสิตชมรมดนตรีไทย อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย ครูดนตรีไทยอาวุโส ครูผู้ทำพิธีไหว้ครู ครูผู้สอน และคณะกรรมการดำเนินงาน

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X