ข่าว

ครุศาสตร์ จุฬาฯ ระดมครูร่วม“คิดและทำอย่างครู: เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล”

ครุศาสตร์ จุฬาฯ ระดมครูร่วม“คิดและทำอย่างครู: เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล”

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจฟังการเสวนา “คิดและทำอย่างครู: เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล” วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 -16.30 น.ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), อาจารย์นิพนธ์ ศรีนฤมล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครูแม่แบบของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, อาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ รางวัลครูผู้เสียสละจากมูลนิธิร่วมจิตรน้อมเกล้า ฯลฯ

การจัดเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอข้อฉุกคิดจากประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบอาชีพครูและผู้ที่เรียนครูซึ่งแม้จะประกอบอาชีพอื่นแต่ก็ได้ใช้วิชาชีพครูสอน อบรม ในหน่วยงานของตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักวิชาการทางการศึกษา และผู้สนใจแวดวงวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จะมีส่วนเสริมให้บรรลุเป้าหมายของการกำหนดเกณฑ์ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวทางการจัดการการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผล ที่สะท้อนสมรรถนะของครูและผู้เรียน (นักเรียน นิสิต นักศึกษา) ด้วยกลไกการจัดการข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล

ผู้สนใจสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02 218 2565 ต่อ 6721 โทรสาร 02 218 242

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X