การประชุมชี้แจง “โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันผลิตบัณฑิตด้านการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ซึ่งในโครงการฯ ดังกล่าว จะสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาเอกตลอดจนสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยให้นักวิจัยจาก สวทช. และอาจารย์จากจุฬาฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญสูงและมีงานวิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาเอกร่วมกัน จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจง “โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กล่าวความเป็นมาของโครงการ โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และชี้แจงวิธีการดำเนินการของโครงการ โดย รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X