ข่าว

การแสดงดนตรีไทย “จุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๗”

การแสดงดนตรีไทย “จุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๗”

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทยรายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๗ โดยสาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ควบคุมและฝึกซ้อมการบรรเลงโดย ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์ อ.นัฐชา โพธิ์ศรี อ.บุญส่ง ธรรมวณิชย์

รายการแสดง
– โหมโรงนนทรีภิรมย์
– จีนนำเสด็จ สามชั้น
– สมโภชพระพิรุณ
– เดี่ยวลาวแพน
– แขกเงาะ เถา
– พระอาทิตย์ชิงดวง เถา

ผู้สนใจเข้าชมฟรี สำรองที่นั่งทาง https://goo.gl/forms/1nPqZkWF65WHWpYE2  หรือโทร. 0-2218-3634-5

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X