ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Selection and Assessment in Organization”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ HR professional, Supervisor และ Team leader  เรื่อง “Selection and Assessment in Organization” โดย  Dr. Stephen Vodanovich ศาสตราจารย์กิตติคุณจากมหาวิทยาลัย West Florida วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 8 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ หลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://bit.ly/2Qotz0i รับจำนวนจำกัด  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกรรณิกา  คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1172 หรือ Kannika.C@chula.ac.th

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย