ข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์”

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ และบุคลากรจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 เป็นวิทยากร ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 (หลักสูตร 2 วัน) ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

- ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมการอบรมจะต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

- ควรเป็นผู้ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับคนหรือสนใจงานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

- มีความยินดีเป็นกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนโครงการที่ขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนต่อไป

สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2PHz4rI  ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวณัฐธิกา ศรีมกุฎพันธุ์  โทร.02-218-3210-11

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X