ข่าว

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Thailand-Japan-Korea joint Symposium

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Thailand-Japan-Korea joint Symposium

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง The 8th Thailand-Japan-Korea joint Symposium โดยมีคณาจารย์ ทันตแพทย์ และนิสิตทันตแพทย์ ของ 6 มหาวิทยาลัย จาก 3 ประเทศ เข้าร่วมในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X