โครงการพระไตรปิฎกศึกษา “พระพุทธเทศนาในพรรษาสุดท้าย”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา: พระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 11  "พระพุทธเทศนาในพรรษาสุดท้าย" บรรยายโดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์

ผู้ร่วมงานจะได้รับหนังสือ เรื่อง "ธรรมเะพื่อความสวัสดี" พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมงานได้ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ โทร. 0-2218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X