ข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในงาน “ระนาดกล่อมนัครา ครูเมธา หมู่เย็น”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในงาน “ระนาดกล่อมนัครา ครูเมธา หมู่เย็น”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงาน “ระนาดกล่อมนัครา ครูเมธา หมู่เย็น” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ นางวิสาขา ภูมิรัตน และนางพัชรินทร์ ชีตามิตร นิสิตเก่าชมรมนดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ และผู้แทนนักดนตรี นางสาวพรทิพย์ อันทวิโรทัย นิสิตเก่าชมรมนดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงจำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย การแสดงชุด “เชิดชูครูเมธา หมู่เย็น” โดยนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ การเดี่ยวระนาดเอก โดย ร้อยตรี ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์ ศิษย์ผู้น้องครูเมธา หมู่เย็น การบรรเลงมโหรี โดยนักดนตรีไทย วงกรมประชาสัมพันธ์ การบรรเลงวงสังคีตสัมพันธ์ โดยนักดนตรีไทย และนักดนตรีสากล วงกรมประชาสัมพันธ์ และการแสดงละครดึกดำบรรพ์ โดยมูลนิธิดุริยประณีต ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขับร้องเพลง “ไทยดำเนินดอย” ร่วมกับวงนิสิตเก่า ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ

หลังจบการแสดง ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และนางสาวลักขณา ดาวรัตนหงษ์ ผู้แทนนิสิตเก่าชมรมนดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานของที่ระลึกแก่อธิการบดีจุฬาฯ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

งานระนาดกล่อมนัครา ครูเมธา หมู่เย็น จัดโดยนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิดุริยประณีต มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณ รำลึกและเชิดชูครูเมธา หมู่เย็น และเผยแพร่ผลงานของท่านให้ผู้ที่รักดนตรีไทยและนักดนตรีไทยรุ่นหลังได้รู้จัก

ครูเมธา หมู่เย็น เป็นครูผู้สอนปี่พาทย์ และเครื่องหนังให้นิสิตชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงปี 2514 – 2524 เป็นนักระนาดที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถคนหนึ่ง ท่านเสียชีวิตด้วยวัยเพียง 54 ปี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2542

 

 

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X