ข่าว

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Masahiro Okamoto Special Avisor to the President Kyushu University ประเทศญี่ปุ่นวัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนนิสิตและการร่วมมือกับหลักสูตร Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation(BAScii) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561ณ ห้องประชุม2 CU Innovation Hub อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น19

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X