เวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ 16 “เลือกตั้ง กุมภาฯ 62 ฟรีและแฟร์ สำหรับใคร ?”

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ 16 เรื่อง "เลือกตั้ง กุมภาฯ 62 ฟรีและแฟร์ สำหรับใคร ?" โดยมี อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานเสวนา เพื่อเป็นเวทีวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยคณาจารย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิเคราะห์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม และมีการแบ่งเขตเลือกตั้งในรูปแบบใหม่

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย  รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย FFFE รณรงค์เลือกตั้งต้องเสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า  ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X