ข่าว

สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานวิจัยที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานนำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างชัดเจน

สกว. จะพิจารณาสนับสนุนจำนวนประมาณ 10 ทุน (วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาทต่อทุน ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี) หากผลงานจากโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และมีศักยภาพสูงที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน สกว.จะพิจารณาให้ทุนในระยะที่สองต่อไปด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

ผู้เสนอโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง หรือนักวิจัยอาวุโส ที่เคยได้รับทุนหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนพัฒนานักวิจัย ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) หรือทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จาก สกว.
  • เป็นผู้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต ก่อให้เกิดผลงานในรูปแบบสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และ/หรือการต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในด้านนโยบาย (เช่น การนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือนำนโยบายไปใช้ในสังคมวงกว้าง เป็นต้น) ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพื้นที่
  • ทำงานวิจัยอยู่ในสถาบันในประเทศไทย

สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะถือวันประทับตราและการลงทะเบียนในระบบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ และจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่เว็บไซต์ https://www.trf.or.th/trf-announcement/grants-and-funding/ard/13071-call-for-papers-trf-extended-research-grant-for-utilization-rgu-2562?fbclid=IwAR2bVZr8fho0vxq19wgYCA6BQ9U7jeWkMLihbYVlyWa2AHwVgUfUmXjOdN8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2278-8253 (ชลนภา) โทรสาร 0-2278-8248 หรือ E-mail: chonnapa@trf.or.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X