ข่าว

เตรียมพร้อมก่อนหางานทำกับคอร์ส English for Job Hunters จาก CHULA MOOC

CHULA MOOC เปิดคอร์สออนไลน์ “English for Job Hunters” สอนโดย อ. มณฑิรา ดำรงมณี จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอร์สนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการหางาน เขียน resume และสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ โดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาจะมุ่งเน้นทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษที่มักพบเจอในโฆษณารับสมัครงาน เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในแวดวงการทำงาน การเลือกใช้คำที่จะนำมาเขียน Resume รวมไปถึงสามารถเข้าใจคำถามที่มักพบในการสัมภาษณ์งานที่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้เรียนจะได้รู้วิธีการพูดเกี่ยวกับตนเองเมื่อถูกสัมภาษณ์งานซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการรับบุคคลเข้าทำงาน

ทักษะที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาเมื่อเรียนรายวิชานี้ คือ ผู้เรียนจะสามารถอ่านโฆษณารับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้คำศัพท์ในแวดวงการทำงานได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้คำเพื่อเขียน Resume ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโต้ตอบในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562

ลงทะเบียนเรียนได้แล้วที่ https://mooc.chula.ac.th/courses/cumooc-31

เพิ่มเติม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X