ข่าว

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ DAT Graduate Research Competition Award

ทพ.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ DAT Graduate Research Competition Award ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จากการประกวดผลงานวิจัยเรื่อง Biological Properties of Novel Chitosan/Dicarboxylic Acid Scaffolds for Mineralized Tissue Regeneration งานวิจัยนี้มี รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ และ รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เพิ่มเติม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X