ข่าว

“ดนตรีในสวน” ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ โดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra

ขอเชิญชมดนตรีในสวน ครั้งที่ 26 (26th Concert in the Park) โดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562  (ทุกวันอาทิตย์)  เวลา 17.30 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าชมฟรี สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2255-6617 - 8, 0-2254-4954 หรือ www.bangkoksymphony.org

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X