นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ครั้งที่ 8

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดนิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 13  –  24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 และ 2 หอศิลป์จามจุรี  จัดแสดงผลงานจิตรกรรมของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความงาม ให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ เป็นประตูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางศิลปะ เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอศิลป์จามจุรี โทร. 0-2218-3646  หรือ  08-5194-5544

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X