ข่าว

กิจกรรม “บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ดังนี้

- กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศุนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

  • 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
  • 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 และจัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น

ติดตามใบสมัครและการลงทะเบียนได้ที่ https://nrct.go.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X