สัมมนาเรื่อง “การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน”

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร จัดสัมมนาเรื่อง "การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน" ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 205 จามจุรี 3 จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-0187

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X