GenEd Fair 4.0 GenEd ไปต่อไม่รอแล้วนะ

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จัดงาน “GenEd Fair 4.0 GenEd ไปต่อไม่รอแล้วนะ” ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารจามจุรี 9 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น GenEd new course วิชาเปิดใหม่ที่นี่ที่แรก GenEd กล้าถามก็กล้าตอบ GenEd ใจดี มีแต่ให้  นิทรรศการเกี่ยวกับวิชา GenEd ฯลฯ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X