ชวนน้องๆ หนูๆ…. เข้า “ค่าย Leadership Kids Camp 2019 “

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวน บุตร หลาน อาจารย์ บุคลากร นักเรียนสาธิตจุฬาฯ และบุตร หลาน ประชาชนทั่วไป ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นอนุบาลปีที 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ "ค่าย Leadership Kids Camp 2019" จำนวน 2 รุ่น

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 (จำนวน 20 วัน)
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 17 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 (จำนวน 17 วัน)

เพื่อให้บุตร หลานของท่านได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ในช่วงปิดเทอมปลาย ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-2874-7 และ 02-218-2848, 02-218-2840 หรือ www.cusc.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X