ข่าว

จุฬาฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ North-Eastern Hill University (NEHU) สาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  และ Prof. Dr. S.K. Srivastava, Vice-Chancellor of North-Eastern Hill University ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ North-Eastern Hill University (NEHU) สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน   H.E. Ms. Suchitra Durai,,  Ambassador of India to Thailand และนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำอินเดีย กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย    ในครั้งนี้

ในการนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์วิจัยของข้าพเจ้าในแว่นแคว้นตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ North-Eastern Hill University (NEHU) สาธารณรัฐอินเดียในครั้งนี้ จะมีการดำเนินโครงการวิจัย “ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม เพื่อความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแม่บท “นวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการอาเซียน-อินเดีย ระหว่างจุฬาฯ กับ NEHU ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  (2561-2564) มีชื่อย่อว่า “อรุโณทัย”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X