ข่าว

บรรยายพิเศษเปิดโลกลานเกียร์ “ภาพรวมสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทย”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทย และความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละเอียด (รวมฝุ่นขนาดไม่เกิด 2.5 ไมครอน) โดยใช้ตัวกลางแบบเส้นใยในการจับฝุ่น”  ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  โดยมี อ.ดร.ชลิดา คล้ายโสม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.กิตติคุณ วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเอสซีจีเคมีคัลส์ จำกัด และราชบัณฑิต สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-6334

เพิ่มเติม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X