ข่าว

การประชุมวิชาการ INCT 2019

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการ International Conference on   New Media, Commonication & Technology (INCT) 2019 ในหัวข้อ “Towards Communication 5.0: Media, Communication & People in the Age of Disruptive Technology  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ หอประชุมนิเทศศาสตร์ ชั้น 11 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันที่สอนด้านนิเทศศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ และเป็นเวทีในการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกลั่นกรอง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา การขยายองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X