ข่าว

การประชุมชี้แจงมาตรการ “ลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ ร่วมการประชุมชี้แจงมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารจามจุรี 10

ฟังการนำเสนอที่มาของมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ โดย ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี การนำเสนอกิจกรรม Chula Zero Waste Challenge เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste พร้อมทั้งแนะนำ Ecolife Appication

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/chulazerowaste/photos/a.1793957644154703/2252815114935618/?type=3&theater

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X