ข่าวสารจุฬาฯ

คำชี้แจงเรื่องที่นิสิตร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการแต่งกายตามเพศสภาพ

ตามที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ไม่อนุญาตให้นิสิตแต่งกายตามเพศสภาพนั้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า ขณะนี้นิสิตได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิตในระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ มีมติรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในระหว่างนี้อธิการบดีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของจุฬาฯ ได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ไว้ก่อน ซึ่งมีผลให้นิสิตคนดังกล่าวสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้จนกว่าคณะกรรมการพิจารณาฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย