ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “Researcher Connect”

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริติช เคานซิล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “Researcher Connect” เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ เทคนิคด้านการสื่อสารและนำเสนอโครงการ ผ่านกระบวนการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ภายใต้มาตรฐานหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของบริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจัยของไทยไปสู่ระดับนานาชาติ โดยเปิดอบรมจำนวน 4 รุ่นรุ่นละ 3 วัน ในกรุงเทพฯ สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การวิจัยหลังจากจบปริญญาเอกไม่เกิน 5-10 ปี
2. ทำงานเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย
3. มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับ B2 (เทียบเท่า IELTS 5.5)
4. มีโครงการที่จะสมัครรับทุนงานวิจัย (ในระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติ)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ของบริติซ เคานซิล หรือ http://bit.ly/2A2Pi4v

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย