ข่าวสารจุฬาฯ

ENeA SEA นวัตกรรมการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ด้านโภชนาการช่วงแรกแห่งชีวิต

 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ Early Nutrition e-learning Academy South East Asia (ENeASEA)  ซึ่งเป็นโครงการสร้างขีดความสามารถของ Erasmus+ (Erasmus+ Capacity-Building Project) ร่วมกับสถาบันชั้นนำอีก 6 แห่ง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล Ludwig-Maximilians University ประเทศเยอรมนี University of Southampton ประเทศอังกฤษ Universitatea Politehnica ประเทศโรมาเนีย University of Malaya และ University of Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการช่วงแรกแห่งชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ นักโภชนาการ และนักกำหนดอาหารโภชนาการช่วงแรกแห่งชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิตในระหว่างตั้งครรภ์ รวมถึงในวัยทารกและเด็กเล็ก (1,000 วันแรกของชีวิตหลังตั้งครรภ์) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพในระยะยาว และความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้ทางโภชนาการ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหา เรื่องภาวะทุพโภชนาการทั้งสองขั้ว (double burden of malnutrition)

ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ศึกษาผ่านระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ที่ www.enea-sea.eu โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัยนา หนูจันทร์แก้ว โทร. 0-2256-4000 ต่อ 3555

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย