ผู้บริหารจุฬาฯ และศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ และผู้แทนศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกแก่คุณสิรินาฏ ศิริสุนทร บรรณาธิการข่าวการเมืองและสังคม สถานีโทรทัศน์ TNN และคุณปรัชญา ชีพเจริญรัตน์ บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง One เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X