ข่าว

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ และคุณสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ มอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจาก จุฬาฯ แก่ ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการข่าว Green Innovation ผู้จัดการรายวัน คุณธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง และคุณอารีรัตน์ สุขรุ่งเรือง ผู้ประกาศข่าวอมรินทร์ทีวี และคุณนภาพร ดำเนินสกุลชัย หัวหน้าข่าวคุณภาพชีวิต หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X