ข่าว

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน

ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต และ ผศ.ดร.สรรเพชญ ซื้อนิธิไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นำเครื่องวัดระดับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมาติดตั้งที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จำนวน 4 เครื่อง พร้อมทั้งจะพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเปรียบเทียบและอ่านค่าตัวเลขปริมาณฝุ่นละอองในระดับต่างๆ สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครองได้ใช้ประโยชน์ในการวัดระดับปริมาณฝุ่นละออง เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงวิธีการดูแลป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความรู้เรื่องฝุ่นละอองแก่นักเรียนผ่านจอ LED ของโรงเรียน

นอกจากนี้ เทศบาลเมือง Koge Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) สาธิตจุฬาฯ – ญี่ปุ่น ได้ส่งหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองที่มีค่า PM 2.5 สำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น และสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 600 ชิ้น เพื่อแจกให้นักเรียนและครูได้ใช้ต่อไป

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากรายงานสถานการณ์นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ และมีแนวโน้มที่อัตราการเจ็บป่วยจะเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้ปรึกษากับทางสาธารณสุข 5 กรุงเทพมหานคร และได้รับข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนควรปิดเรียน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จึงได้ประกาศปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 เป็นเวลา 3 วัน โดยฝ่ายอาคารและสถานที่ของโรงเรียน ได้ดำเนินการถอดล้างแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศทุกระดับ เพื่อความสะอาดปลอดภัย ทั้งนี้ในช่วงที่โรงเรียนปิดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนอีกด้วย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X