ข่าวสารจุฬาฯ

คณาจารย์จุฬาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 3 สาขา รางวัลผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2562

คณาจารย์จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 30 รางวัล ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่น 3 ท่าน และคว้ารางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 27 รางวัล พิธีมอบรางวัลมีขึ้นในวันนักประดิษฐ์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

คณาจารย์จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มีดังนี้

    

 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562

สาขาเศรษฐศาสตร์  ศ.ดร.วรเวศม์  สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาฯ

สาขาปรัชญา รศ.ดร.อรรจน์  เศรษฐบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

– ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงสร้างระดับนาโนเมตรที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้งานด้านพลังและเซนเซอร์” โดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ

 

 • รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

– ผลงานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของจุลสาหร่ายเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ” โดย ศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

– ผลงานวิจัยเรื่อง “เส้นทางสู่ประชาธิปไตยที่ไม่ย้อนกลับ : ปัจจัยเชิงสถาบันการเมืองกับประชาธิปไตยที่ตั้งมั่น เปรียบเทียบการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในเกาหลีใต้ อินโดนิเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปแลนด์” โดย รศ.ดร.   สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์

 

 • รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

– ผลงานวิจัยเรื่อง ความหนืดเชียร์ใน  โฮโลกราฟีและทฤษฎียังผลของการขนส่งในระบบที่ไม่มีสมมาตรการเคลื่อนที่ โดย รศ.ดร.ปิยบุตร บุรีคำ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

– ผลงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาระบาดวิทยา ชีววิทยาเชิงโมเลกุล และภาวะโรคตับที่เกี่ยวข้องไวรัสตับอักเสบซี เพื่อนำไปสู่การรักษาและขจัดไวรัสตับอักเสบซีให้หมดไปจากประเทศไทย” โดย ดร.รุจิพัชร์  วสิษฐ์ธัญเกษม คณะแพทยศาสตร์ และคณะ

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

– ผลงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรพอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์เพื่องานด้านการตรวจวัด” โดย รศ.ดร.นิศานาถ ไตรผล คณะวิทยาศาสตร์

– ผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้ฟังก์ชันนัลโคพอลิเมอร์บรัชสำหรีบประยุกต์ทางการตรวจวัดทางชีวภาพและชีวการแพทย์” โดย รศ.ดร.วรวีร์  โฮเว่น คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

– ผลงานวิจัยเรื่อง  “การผลิตเอทานอลและบิวทานอลด้วยคลอสทริเดียมจากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างทั่วไป” โดย รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ

– ผลงานวิจัยเรื่อง การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในเชิงสุขภาพหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย รศ.ดร.สพ.ญ.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

– ผลงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว” โดย ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา คณะนิเทศศาสตร์

 

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

– วิทยานิพนธ์เรื่อง“ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัส                                   ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและบี” โดย ดร.นิภาพร  เทวาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์

สาขาปรัชญา

– วิทยานิพนธ์เรื่อง “จามเทวีบูชา : การผลิตซ้ำตำนานและการสร้างพิธีบวงสรวงในสังคมไทยร่วมสมัย” โดย ดร.วริศรา  อนันตโท คณะอักษรศาสตร์

 

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

– วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติการเปลี่ยนผ่านของสภาวะโลหะ-ฉนวน ในฟิล์มบางวาเนเดียมไดออกไซด์ โดย ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

– วิทยานิพนธ์เรื่อง วิธีเตรียมภาวะเลี้ยงเซลล์สาหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน : โดยอิทธิพลของสมบัติชีววัสดุจากรังไหมและก๊าซออกซิเจนปริมาณต่ำ โดย     ดร.สุพรรษา ยอดเมือง คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

– วิทยานิพนธ์เรื่อง “เอนไซม์วิทยาในชีวสังเคราะห์ของกรดเทโทรนิค โดย ดร.ชมพูนิกข์ กาญจนพังคะ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

– วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาผลมะม่วงน้ำดอกไม้” โดย ดร.พรจันทร์ จงศรี คณะวิทยาศาสตร์ .

– วิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนรีลิชจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon”  โดย ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์  คณะวิทยาศาสตร์                                  

สาขาปรัชญา

– วิทยานิพนธ์เรื่อง “วัตถุมงคลทางดนตรีไทยในสังคมไทยร่วมสมัย: การสร้างความหมายและบทบาท” โดย ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์ คณะอักษรศาสตร์

สาขาการศึกษา

– วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการเปิดรับประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล : การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบส่งผ่านพหุระดับ” โดย ดร.กาญจณี  พันธุ์ไพโรจน์ คณะครุศาสตร์

– วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน” โดย ดร.สริตา เจือศรีกุล คณะครุศาสตร์

– วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้และกลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตนักศึกษา : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สายโซ่วิธีการ-เป้าหมายและการวิเคราะห์กลุ่มแฝง” โดย ดร.ชัยยุทธ  กลีบบัว คณะครุศาสตร์

 

 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีมาก

– ผลงานเรื่อง “กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน : ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่บนสมาร์ทโฟน”  โดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ

 

 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

– ผลงานเรื่อง “ภาชนะพลาสติกชีวภาพทนร้อนเย็นย่อยสลายได้” โดย ศ.ดร.รัตนวรรณ  มกรพันธ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

– ผลงานเรื่อง ”อิมมูโนเซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดโปรตีนที่ตอบสนองต่อการอักเสบ” โดย ศ.ดร.อรวรรณ  ชัยลภากุล คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ

– ผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์กระดาษอัจฉริยะสำหรับตรวจวินิจฉัยดีเอ็นเอของโรคติดต่อ” โดย ศ.ดร.อรวรรณ  ชัยลภากุล คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

– ผลงานเรื่อง “มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่วัดได้สี่สิบแปดวงจร สื่อสารตามมาตรฐาน IEEE1888 ส่งข้อมูลผ่านสาย UTP หรือไร้สายแบบ LoRaWAN  กินพลังงานต่ำมาก” โดย ผศ.ดร.วันเฉลิม โปรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ

 

 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

– ผลงานเรื่อง “การ์ลิคอัพ กระเทียมไร้กลิ่นที่มีปริมาณอัลลิอินสูง” โดย ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน คณะวิทยาศาสตร์  และคณะ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า