ข่าว

ประชุมชี้แจงมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารจามจุรีเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) มหาวิทยาลัยจัดการประชุมชี้แจงมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ นำเสนอที่มาของมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ โดย ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี และการนำเสนอกิจกรรม Chula Zero Waste Challenge เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste พร้อมทั้งแนะนำ Ecolife Appication

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X