ข่าว

งานวิชาการนานาชาติ Asian Law and Economics Association (AsLEA) Conference ครั้งที่ 15

ขอเชิญชวนนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอบทความในงานวิชาการนานาชาติ Asian Law and Economics Association (AsLEA) Conference ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 โดยขอเชิญส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่อีเมลล์ aslea2019@law.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X