ข่าว

แถลงข่าวงานวันนักประดิษฐ์ 2562

แถลงข่าวงานวันนักประดิษฐ์ 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าวการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในปีนี้มีอาจารย์นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนักวิจัยแห่งชาติ 3 ท่าน จากจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ศ.น.สพ. ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) รศ. ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาปรัชญา) และ ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาเศรษฐศาสตร์)
ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดแสดงตัวอย่างผลงานวิจัย ได้แก่
กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน: ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่บนสมาร์ตโฟน โดยศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์
และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ และไส้กรองน้ำกำจัดสารหนู โดย ดร.ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่จัดแสดงภายในวันงานนักประดิษฐ์ มากกว่า 1,500 ผลงาน
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ให้เกิดการขยายผล สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X