ข่าว

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตร “PPC CHULA International Program”

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 PPC CHULA International Program

  • ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน (M.S. in Petroleum & Energy Technology)  สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (M.S. in Petrochemical Technology) และสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (M.S. in Polymer Science)
  • ระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (Ph.D. in Petrochemical Technology) และสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Ph.D. in Polymer Science)

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2562  สำหรับระดับปริญญาเอก สมัครได้ตลอดทั้งปี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ppc.chula.ac.th/admission
ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook page: http://www.facebook.com/ppcacademic
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4116  อีเมล suchitra.ka@chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X