ข่าว

นิทรรศการศิลปะ “Energy of Asia พลังแห่งเอเชีย”

นิทรรศการศิลปะ “Energy of Asia พลังแห่งเอเชีย”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะ “Energy of Asia พลังแห่งเอเชีย” ระหว่างวันที่ วันที่ 13 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ เป็นผลงานศิลปะโดยศิลปินคณาจารย์จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 11 ท่าน และ ศิลปินคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ท่าน

นิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ทัศนศิลป์จากมหาวิทยาลัยศิลปะชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ และคณาจารย์ที่มีผลงานทางด้านทัศนศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาการในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ และเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีใต้และประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ในเอเชีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-3645-6

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X