ข่าว

การบรรยายเรื่อง “สเปนในราชสำนักอยุธยา”

การบรรยายเรื่อง “สเปนในราชสำนักอยุธยา”

ภาควิชาภาษาตะวันตก (สาขาวิชาภาษาสเปน) และภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยาย “สเปนในราชสำนักอยุธยา” ในหัวข้อ

  • “246 ปีความสัมพันธ์สิยัน-อิศปันยอน (1521-1767)” โดย อ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์
  •  “เอกสารทางการทูตของสเปนในสยาม สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ” โดย ศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์

ในพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาภาษาตะวันตก โทร. 0-2218-4773 / ภาควิชาประวัติศาสตร์ โทร. 0-2218-4672

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X