ข่าว

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของเครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง ปีงบประมาณ 2562 โดยมี คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ประธานเครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X