ข่าว

“Chamchuri Health Service 24 Hours 365 Days” โดยศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เชื่อมต่อระบบดูแลสุขภาพประชาคมจุฬาฯ ขยายเวลาการให้บริการดูแลสุขภาพ นอกเวลาราชการ ครอบคลุม 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน ดังนี้

  1. โครงการขยายเวลาให้บริการตรวจรักษา ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 วันจันทร์ – วันศุกร์ จากเดิม เวลา 08.00 – 16.00 น. ขยายเวลาเป็น 16.00 – 18.00 น.
  2. โครงการดูแลสุขภาพชาวจุฬาฯ นอกเวลาราชการ เปิดให้บริการห้องพยาบาล ณ ชั้น 1 หอพักชวนชม และให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 06.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 06.00 – 18.00 น. และเวลา 18.00 – 06.00 น.

นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งศูนย์ รปภ. จุฬาฯ โทร. 0-2218-0000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร. 02-218-0568

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X