ข่าวสารจุฬาฯ

นักวิจัยจุฬาฯ รับรางวัล“สภาวิจัยแห่งชาติ” รวม 30 รางวัล ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์นักวิจัยจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562” ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 30 รางวัล ประกอบด้วย- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 3 รางวัลจากทั้งหมด 10 รางวัล ได้แก่ ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาปรัชญา) และ ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา จากคณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์)

รางวัลผลงานวิจัย 10 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ 11 รางวัล รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 6 รางวัล
รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงสร้างระดับนาโนเมตรที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานและเซ็นเซอร์”
2. ศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของจุลสาหร่ายเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ”
3. รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี จากคณะรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “เส้นทางสู่ประชาธิปไตยที่ไม่ย้อนกลับ: ปัจจัยเชิงสถาบันการเมืองกับประชาธิปไตยที่ตั้งมั่น เปรียบเทียบการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และ โปแลนด์”
4. รศ.ดร.ปิยบุตร บุรีคำ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ความหนืดเชียร์ในโฮโลกราฟีและทฤษฎียังผลของการขนส่งในระบบที่ไม่มีสมมาตรการเลื่อนที่”
5. ดร.รุจิพัชร์ วสิษฐ์ธัญเกษม และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาระบาดวิทยา ชีววิทยาเชิงโมเลกุล และภาระโรคตับที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบ ซี เพื่อนำไปสู่การรักษา และขจัดไวรัสตับอักเสบ ซี ให้หมดไปจากประเทศไทย”
6. รศ.ดร.นิศานาถ ไตรผล และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรพอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์เพื่องานด้านการตรวจวัด”
7. รศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้ฟังก์ชันนัลโคพอลิเมอร์บรัชสำหรับประยุกต์ทางการตรวจวัดทางชีวภาพและชีวการแพทย์”
8. รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตเอทานอลและบิวทานอลด้วยคลอสทริเดียมจากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างจากทั่วไป”
9. รศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น และคณะ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในเชิงคุณภาพหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
10. ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา จากคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว”

รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 11 รางวัล ได้แก่
1. ดร.นิภาพร เทวาวงค์ จากคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอและบี”
2. ดร.วริศรา อนันตโท จากคณะอักษรศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาปรัชญา จากผลงานวิจัยเรื่อง “จามเทวีบูชา: การผลิตซ้ำตำนานและการสร้างพิธีบวงสรวงในสังคมไทยร่วมสมัย”
3. ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติการเปลี่ยนผ่านของสภาวะโลหะ-ฉนวนในฟิล์มบางวาเนเดียมไดออกไซด์”
4. ดร.สุพรรษา ยอดเมือง จากคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “วิธีเตรียมภาวะเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน: โดยอิทธิพลของสมบัติชีววัสดุจากรังไหมและก๊าซออกซิเจนปริมาณต่ำ”
5. ดร.ชมพูนิกข์ กาญจนพังคะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “เอนไซม์วิทยาในชีวสังเคราะห์ของกรดเทโทรนิค”
6. ดร.พรจันทร์ จงศรี จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาผลมะม่วงน้ำดอกไม้”
7. ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “ลักษณะสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนรีลิชจากกุ้งกุลาดำ”
8. ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์ จากคณะอักษรศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาปรัชญา จากผลงานวิจัยเรื่อง “วัตถุมงคลทางดนตรีไทยในสังคมไทยร่วมสมัย: การสร้าง ความหมาย และบทบาท”
9. ดร.กาญจนี พันธุ์ไพโรจน์ จากคณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการเปิดรับประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบส่งผ่านพหุระดับ”
10. ดร.สริตา เจือศรีกุล จากคณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน”
11. ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว จากคณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวบ่งชี้และกลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตนักศึกษาการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สายโซ่วิธีการ-เป้าหมายและการวิเคราะห์กลุ่มแฝง”

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 6 รางวัล ได้แก่
1. ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน: ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่บนสมาร์ตโฟน”
2. ศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “ภาชนะพลาสติกชีวภาพทนร้อนเย็นย่อยสลายได้”
3. ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “อิมมูโนเซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดโปรตีนที่ตอบสนองต่อการอักเสบ”
4. ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “เซ็นเซอร์กระดาษอัจฉริยะสำหรับตรวจวินิจฉัยดีเอ็นเอของโรคติดต่อ”
5. ผศ.ดร.วันเฉลิม โปรา และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม จากผลงานวิจัยเรื่อง “มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่วัดได้สี่สิบแปดวงจร สื่อสารตามมาตรฐาน IEEE1888 ส่งข้อมูลผ่านสาย UTP หรือไร้สายแบบ LoRaWAN กินพลังงานต่ำมาก”
6. ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “การ์ลิคอัพ กระเทียมไร้กลิ่นที่มีปริมาณอัลลิอินสูง”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า