อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก”

ภาควิชาศิลปการละคร และศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร สายงานบริการ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม Pullman G ถนนสีลม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการแสดงออก การสื่อสารถึงความจริงใจผ่านภาษาร่างกาย เรียนรู้วิธีใช้เสียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรมชาติ การเสริมสร้างบุคลิกภาพการวางตัว ที่เหมาะสมกับกาลเทศะ สง่างาม ฝึกการบูรณาการเทคนิคการแสดงและศิลปะการใช้เสียง เพื่อใช้ในการสื่อสาร และสื่อใจ การวางท่าทางและท่วงที ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน

วิทยากรประกอบด้วย…

  • อ.เพชรพริ้ง สารสิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ และมารยาทไทย
    อดีตผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  • ผศ.พันพัสสา ธูปเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง และการกำกับการแสดง
    อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  • รศ.จารุณี หงส์จารุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียง (Voice Training Specialist)
    อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/xlj782x79ac2cxJs2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชัชฎาพรรณ  โทร 0-2218-4802

อีเมล chuladrama.training@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X