รับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก สาขานิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

  • หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ในเวลาราชการ)
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ)

สมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.grad.chula.ac.th/ : เมนู “การเข้าศึกษา” >> “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 7 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์
โทร.0-22182155, 0-22182178 , อีเมล: gradcomm.cu@gmail.com
Facebook: GradNitadeCU

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X