ข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ งานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 102 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  ศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นางปฏิมา ตันติคมน์ นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก     ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร ผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายสายรัดข้อมือ ศ.ดร.บัณฑิต   เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีกราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดแถบแพรเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102 และทรงพระดำเนินนำขบวนตามเส้นทาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

หลังจากทรงพระดำเนินถึงจุดที่กำหนด รศ.ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัส 102” ในโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงกลาง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และเสด็จฯ ไปยังห้อง 114 ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

          งานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล” เนื่องในโอกาสฉลอง 102 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกได้ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี  และระดมทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 2 เส้นทางการเดิน-วิ่งมีระยะทาง 2 กิโลเมตรและ 6 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งจำนวน  2,200 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลและสายรัดข้อมือ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันวิ่งแฟนซีและการแข่งขันทีมที่มีผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งจำนวนมากที่สุด ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X