ข่าว

โครงการเติมพลังความรู้สำหรับพี่น้องผองเพื่อนด้านแผน (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารจามจุรี 10 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเติมพลังความรู้สำหรับพี่น้องผองเพื่อนด้านแผน (ครั้งที่ 1) เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง” มีการบรรยายในหัวข้อ “เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ และการกำหนดกรอบอัตราตำแหน่งกับการประเมินค่างาน” และ “ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงาน” โดย คุณปิยมาลย์ บุตรแขก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X