ข่าวสารจุฬาฯ

นิทรรศการ “ภารกิจพิชิตขั้วโลก”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ภารกิจพิชิตขั้วโลก” (Polar Exploration) ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ -26 เมษายน 2562 ณ  โถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดโดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีเปิดนิทรรศการในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.00 น.  เชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ตะลุยขั้วโลกกับนักวิทย์จุฬาฯ” โดย รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ และ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร. 0-2218-2903

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย