ข่าวสารจุฬาฯ

บัญชีมหาบัณฑิต MAcc 27 เปิดรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2562 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • จบปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 1 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาภาคต้น 2562)
  • CU-BEST ไม่ต่ำกว่า 160 คะแนน (ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันประกาศผล)
  • CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป (ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันประกาศผล)
  • กรณีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย
  • คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย https://www.register.gradchula.com/

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถดูได้ที่ http://account.cbs.chula.ac.th/

หรือ Facebook: ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-5740-2

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย