ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายสาธารณะเรื่อง “เรียนรู้ร่วมกันตามแนวทางโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เรื่อง “เรียนรู้ร่วมกันตามแนวทางโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ : ปรัชญาแห่งความเป็นสาธารณะ ประชาธิปไตย และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา” (Learning together within School as Learning Community (SLC) Approach: Philosophy of Publicity, Democracy and Excellence in Education) ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 12.00 ณ ห้อง ศ.กิตติคุณ ดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง (อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  โดยมี  Prof. Manabu Sato, Ph.D. Emeritus Professor, Tokyo University และกล่าวนำการอภิปรายหลังจบการบรรยายโดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.do/eH7em

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย